Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

ANA SAYFA      |      SAKARYA SMMM ODASI      |       TÜRMOB      |       SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI      |      İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               KDV Sorgulama               E-Beyanname            E-Bildirge

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    MEVZUATTAKİ GELİŞMELER
    BASINDAN YAZILAR
    MUHASEBE STANDARTLARI
    ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
    VERGİ MEVZUATI
    SGK MEVZUATI
    İŞKUR MEVZATI
    ELEKTRONİK KİTAPLAR
    SMMM ODALARI
    TİCARET SİCİL GAZETESİ
    KOSGEB MEVZUATI
    TEK DÜZEN HESAP PLANI
    BASEL II
    ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
    ATATÜRK KÖŞESİ
    BEŞİKTAŞ KÖŞESİ
    SAKARYA REHBERİ
    EKONOMİ HABERLERİ
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI
    YARGITAY KARARLARI
    İLETİŞİM FORMU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

MUHASEBE STANDARTLARI

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

HAVA DURUMU ( SAKARYA )

  DUYURULAR

Adi ortaklık nedir çalışması-1

                                  Adi ortaklık  nedir.

 

Adi ortaklık Ticaret Kanunu'nda değil, Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu'nun 520. maddesinde “"Şirket bir akittir (anlaşmadır) ki onunla iki veya daha ziyade (fazla) kimseler sailerini (emeklerini) ve mallarını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeyi iltizam ederler (üstlenirler) .” tanımlanmıştır.

Bir şirket, Ticaret Kanunu'nda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vasıflarını (ayırıcı özelliklerine) haiz değil ise bu Kanun hükmüne tabi adi şirket sayılır."

Bu düzenleme uyarınca, adi ortaklık gerçek şahıslar, tüzel kişiler arasında veya her ikisinin karışımıyla herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan kurulabilir.

Uygulamada hem ortaklar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve hem de iş yapılan üçüncü şahıslarca istendiğinde, genellikle yazılı bir anlaşma yapılmaktadır.

Borçlar Kanunu'nun 522 ve 523. maddeleri hükümlerine göre; adi ortaklıkta, ortaklar, aralarında aksi kararlaştırılmamışsa, kâr ve zararı eşit olarak paylaşmak zorundadırlar. Adi ortaklık sürekli-süreksiz (doğal olarak ahlaka ve emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla) her türlü konuda ve amaç için kurulabilir.

Adi ortaklıkta ortakların her biri, ortaklığın borçlarından şahsen ve müteselsilen bütün mal varlıklarıyla sorumludurlar.

Adi ortaklıkların, tüzel kişilikleri olmadığından kural olarak, tek başlarına ortaklarından bağımsız olarak vergilendirilmeleri olanaksızdır. Türk Vergi Mevzuatı'nın genel kurallarına göre de her ortak, faaliyet dönemi sonunda ortaklık faaliyetinden kendi payına düşen kâr/zararı kendi hesaplarında göstermek ve kendi beyanına dahil etmek zorundadır.

 Ortak eğer kurum ise elde ettiği kazanç kurumlar vergisine, eğer gerçek şahıssa duruma göre ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır.

Adi ortaklıklarda, KDV ve muhtasar vergi yükümlülükleri için vergi mükellefiyeti tesis ettirilebilmektedir. Kendi adlarına kanuni defter tasdik ettirebilmekte, ortaklık faaliyetlerini bu defterde takip edebilmekte yine kendi adlarına fatura tasdik ettirerek (ya da bastırarak) kendi adlarına fatura çıkarabilmektedirler.

---Muhasebetr.com.Arif Akarca,Adi ortaklık nedir,03.05.2007.

Her ortak ortaklığa sermaye koymak zorundadır.Söz konusu sermaye para,mal,alacak olarak da koyulabilir.Diğer bir ifade ile ortaklardan bir veya birkaçı paranın dışında ortaklığa emeklerini ve alacaklarını da sermaye olarak koyabilir.

- Yunus Doğru.Ticari ve Mali işlemler uygulama rehberi-s.8

Kazancın paylaşımı :Ortaklar nitelik bakımından ortaklığın olan(olması gereken) bütün kazançlarını aralarında paylaşmakla yükümlüdürler.Sözleşmede kazanç ve zararın paylaşımı ile ilgili herhangi bir hüküm yok ise ,her bir ortağın koyduğu sermaye oranı,değeri ve niteliği

Ne olursa olsun kazanç ve zarardaki payı eşittir.

Sözleşmede oranların yalnız kazançtaki  veya yalnız zarardaki payları saptanmış ise bu saptama kazanç ve zararın ikisini de kapsamış olur.Ortakların bazıları katkı olarak yalnız emeğini koymuşsa,zarara ortak olmaksızın yalnız kazanca katılması kararlaştırılabilir.

Ortaklığın yürütümü :

Ortakların iş ve işlemleri ile ilgili kararları bütün ortakların oybirliği ile verilir. Sözleşmede kararların çoğunlukla verilmesine ilişkin açık hüküm konulmuş  ise, çoğunluk ortak sayısına göre hesaplanır.

Ortaklığın yönetimi,sözleşme veya karara yanlızca bir veya birkaç ortağa veya üçüncü bir kişiye  kesin olarak bırakılmış olmadıkça ortaklık işlerini bütün ortaklar yönetir. Ortaklık işlerinin yönetilmesi ortakların tümüne veya birkaçına verilmişse;bunlardan her biri ötekiler katılmaksızın işlem yapabilirler.Ancak ortaklık işlerini yönetmeye yetkili olan her ortak,bu işleme işlem tamamlanmadan önce karşı çıkabilir.

Ertelenmesinde olağanüstü bir durum yoksa,ortaklığa genel bir vekil atanması ve adi ortaklık işlerini aşan tüzel işlemlerin yapılması için bütün ortakların oybirliği gereklidir.

Ortaklık sözleşmesi ile ortaklardan birine verilen yönetim yetkisi haklı bir neden olmaksızın öteki ortaklar tarafından kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz.

Ortakların birbirine karşı sorumlulukları :

Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya girdiği borçlardan dolayı öteki ortaklar,ona karşı sorumludur.Bu ortağın yönetim işleri yüzünden doğrudan doğruya uğradığı zararlar veya yönetimin gereklerinden doğan zararlarını ödemekle yükümlüdürler.Ortaklık işlerini ücret karşılığında yöneten ortak tıpkı bir vekil gibi sorumlu olur.

Her ortağın ortaklığın faaliyetleri hakkında bilgi almaya,defter ve belgelerini incelemeye,ortaklığın mali durumu hakkında özet çıkarmaya hakkı vardır.Buna aykırı sözleşme geçersizdir.

Ortaklığı yöneten veya yönetenler en az yılda bir kez hesap vermek ve kazançpaylarını ortaklara ödemek zorundadırlar.

Ortakların Diğer kişilere karşı sorumlulukları:

Ortaklardan biri ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa,öteki ortaklar ancak temsile ilişkin kurallar uyarınca üçüncü kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar.Kendine yönetim görevi verilen ortağın veya ortakların,ortaklığı ve bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil etme yetkisi var sayılır.Ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen nesneler,alacaklar ve ayni haklar şirket sözleşmesi çerçevesinde ortaklığın müşterek malı olur.(B:K.Md.520-531,533-534)

 Vergileme  :

Adi şirketin ortakları ayrı,ayrı Gelir Vergisi mükellefidirler.Hesap dönemi sonunda ortaklığın mali karından her ortağa düşen hisseyi her ortak ayrı ,ayrı beyan eder.Ancak ortaklar arasında kar dağıtımı Ticari Kar üzerinden yapılır.

Kar payı hesabı,şirket sözleşmesindeki karın ne şekilde taksime tabi olacağına ait hükümlere göre tespit edilir.Sözleşmede karın dağıtımı ile ilgili bir şart yoksa Ticari  kar eşit olarak dağıtılır.

Vergi numarası alınması :

Gelir vergisi uygulamasında:

Ortaklığın ilgili vergi dairesinde vergi mükellefiyetinin tesisi sırasında,hem Ortaklığa, hem de ortaklara ayrı ,ayrı vergi numarası verilir.

Katma Değer vergisi uygulamasında:

KDV uygulamasında adi ortaklıklar bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir.Buna göre adi ortaklıklarca defter tutma,belge düzenleme,muhafaza ve ibraz gibi vergi ödevleri ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetleri ortaklıkça yerine getirilir.(KDVK.GT.25)

Gelir vergisi tevkifatı ve Damga vergisi uygulamasında:

Gelir Stopaj ve damga vergisi yönünden ortaklık mükelleftir.Ortaklık düzenleyeceği belgelerde ortaklığa verilen vergi numarasını kullanacaktır.

                                       

MÜMİN YÜKSEKKAYA- SMMM Adres: Semerciler Mah.Çevik Sk.No:2/2 Adapazarı/SAKARYA Tel: 0264 - 2740295 / 0264 - 2713118 Faks: 0264 - 2740295 E-Posta: info@yuksekkayasmmm.com ( Sakarya SMMMO, Oda Sicil No:25, Büro Sicil No:142 ) Her hakkı saklıdır. 2010 www.yuksekkayasmmm.com / Yasal Uyarı

Her hakkı saklıdır. 2010 www.yuksekkayasmmm.com / Yasal Uyarı

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com